lørdag den 24. juni 2017

Bloggers That Has Inspired My Summer Wardrobe | Bloggere Der Har Inspireret Min Sommer Garderobe

Hey friends! I really wanted to change up my summer wardrobe this season and I've been looking for inspiration everywhere and in everything. A place where I most certainly have found inspiration is among other bloggers and vloggers looking at their style. 


Hej venner! Jeg har virkelig ønsket at ændre min garderobe denne sæson, og jeg har ledt efter inspiration overalt og i alting. Et sted hvor jeg uden tvivl har fundet meget inspiration er blandt andre bloggere og vloggere, hvor jeg har set på deres stil. 

Here

Lydia Elise Millen

I first found her Youtube where I fell in love with her lovely videos and inspiring vlogs and lifestyle, she truly is a beautiful woman with a just as gorgeous style. The way she talks about style and her love for shoes and handbags I really adore, and at some times find quite funny. If you're looking for a new blogger to follow with a cute, feminine style, give her blog a look. 


Jeg fandt hende først på Youtube, hvor jeg forelskede mig i hendes skønne videoer og inspirende vlogs og livsstil, hun er i sandheden en smuk kvinde med en lige så flot stil. Den måde hun snakker om stil og hendes kærlighed til sko og tasker beundrer jeg virkelig, og til tider også finder lidt sjov. Hvis du leder efter en ny blogger at følge med en sød, feminin stil, giv hendes blog et kig. 

Here

Atlantic Pacific

I've talked about in previous posts how I miss more colour in the fashion and blogging industry. In my search I stumbled upon this blog and even though I haven't chosen the most colourful outfit to represent her blog, in general her style is braver and more colourful than many other bloggers I've seen.


Jeg har i tidligere opslag snakket om hvordan jeg savner mere farve i mode og blogger industrien. I min søgning fandt jeg denne blog, og selvom jeg ikke har valgt det mest farverige outfit for at repræsentere hendes blog, så er hendes stil generelt modigere og mere farverig end mange andre bloggere jeg har set. 

Here

NotJessFashion

Not only is she a fashion blogger in the understanding of posting outfit pics but she also makes a lot of guides and help lines to follow up on trends and tips when it comes to fashion. Lately her and her blog has been a great inspiration for me and for my blog, and her feminine style I find really inspiring especially for the summer months. 


Ikke kun er hun en modeblogger i den forståelse at hun lægger outfit opslag op, men hun laver også en masse guides og hjælp til at følge med på trends og tips når det kommer til mode. På det seneste har hende og hendes blog været stor inspiration for mig og min blog, og hendes feminine stil finder jeg virkelig inspirerende specielt i sommermånederne. 

Here

Samantha Maria

I know that it isn't the first time I'm mentioning Samantha Maria. I first discovered her on Youtube and fell in love with her sweet, soft nature. But as both a fashion vlogger and blogger she is so beautiful and honest when it comes to her being and style, she even has her own brand together with her boyfriend called Novem & Knight


Jeg ved, at det ikke er første gang jeg nævner Samantha Maria. Jeg opdagede hende først på Youtube og forelskede mig i hendes søde, bløde natur. Men som både en mode vlogger og blogger er hun så smuk og ærlig når det kommer til hendes natur og stil, hun har endda sin eget tøjmærke sammen med hendes kæreste kaldet Novem & Knight.

Here

BlogbySandra

Not only are we name twins but in some ways our love for pink and dresses are quite similar. I've been watching her videos on Youtube and reading her blogposts for a couple of months now and really enjoy it. She is very honest in everything she say and do and I've found quite a lot of inspiration in her again feminine style and personality. 


Ikke kun er vi navne-tvillinger, men på nogle måder er vores kærlighed for pink og kjoler rimelig ens. Jeg har set hendes videoer på Youtube og læst hendes blogopslag et par måneder nu og nyder det virkelig. Hun er meget ærlig i alt hun siger og gør, og jeg har fundet meget inspiration i hendes igen feminine stil og personlighed. 

fredag den 23. juni 2017

Things To Get Done This Vacation | Ting Der Skal Gøres Denne Ferie

Hi sweetie! It doesn't matter if you have a really busy over-packed vacation or not, there is a few things I try to do every vacation and press into even a busy schedule. I know that when the vacation is over and I'm back in school (I got shivers from just thinking that) I will really appreciate and remember this vacation for something productive and good if I've checked these things of my list.


Hej søde! Det er lige meget om du har en virkelig travl, overpakket ferie eller ikke, det er et par ting jeg prøver at gøre hver ferie og presse ind i min travle kalender. Jeg ved at når ferien er ovre, og jeg er tilbage på skolebænken (jeg fik kuldegysninger bare ved at tænke det), vil jeg virkelig sætte pris på og huske denne ferie for noget produktivt og godt, hvis jeg har checket disse ting af på min liste. 


Treat Yourself For Real when you finally have the time and know how you feel after a good cleanse then it's worth it to take time out for that. Take a nice long shower with a good shave followed by a nice moisturizer and paint your nails or whatever you need to do to get that hygge-love-yourself-moment.


Oprigtigt Forkæl Dig Selv når du nu endelig har tiden og ved hvordan du har det efter en god forkælelse, så det er det værd at tage tid ud til det. Tag et langt bad med en god barbering efterfulgt af en god creme og laker dine negle eller hvad end du har brug for at opnå den hygge-elsk-dig-selv-følelse.


Big Clean Up for your room, kitchen, grooming, bathroom, just all of it. I always have a busy vacation but sneaking in the time to make a big cleanse of everything in your cupboards and sort it out will give you and the room around you a refreshing feeling.  I'm planning on doing quite a lot of changes and cleaning in my room this summer and I can't wait to see the result after. 


Stor Rengøring for dit værelse, køkken, stue, badeværelse, bare det hele. Jeg har altid en travl ferie, men at presse tiden ind til en stor rengøring af alt i dine skabe og sortere det vil give dig og rummet omkring dig en mere forfriskende følelse. Jeg har planer om at lave en del forandringer og gøre rent på mit værelse denne sommer, og jeg kan slet ikke vente med at se resultatet efter.


Meetup With A Friend You Haven't Seen In A While is probably one of the best ideas I've come up with yet. I'm going to meet up with a few friends from my boarding school time that I really miss and look forward to see a lot. I know that I will love myself for taking the time out to see a good, old friend once in a while and especially when both of us have the time to do so. 


Hver Sammen Med En Ven Du Ikke Har Set Længe er nok en af de bedste ideer jeg længe er kommet på. Jeg skal mødes med et par venner fra min efterskole tid som jeg virkelig savner og ser frem til at se utrolig meget. Jeg ved at jeg vil elske mig selv for at tage tiden ud til at se en god, gammel ven en gang imellem, og specielt når vi begge har tiden til at gøre det. 


Try That Thing You've Always Wanted To and in reality it doesn't matter if it's going to a café you've eyed for a while or bongy-jumping. I'm going to Roskilde Festival this year which is something I've always wanted to try but never had the opportunity to do. Not only is it a experience I'm really looking forward to, but no longer having it on my to-do-list also feels quite satisfying. 


Prøv Den Ting Du Altid Gerne Har Ville og i realiteten er det lige meget om det er at besøge en café du har haft i tankerne længe eller bongyjumping. Jeg skal på Roskilde Festival dette år hvilket er noget jeg altid gerne har ville prøve, men aldrig har haft chancen for at gøre. Ikke kun er det en oplevelse jeg ser frem til, men det ikke længere at have det på min to-do-liste føles tilfredsstillende.

onsdag den 21. juni 2017

Essentials For Festival Packing | Nødvendigheder Til Festival Pakning

Hey loves! I'm so happy that I finally have the chance to attend Roskilde Festival with a nice group of friends! We're going to camp at the festival and I have to admit that I am a bit nervous of so, cause yes I've done camping before, but that has usually been on family trips and not at a music festival. But after talking with my friends there is a few things we've agreed on is a necessity for camping at a music festival. 
The thing about Roskilde Festival is that it lasts for a week so you will be needing a lot of food and drinks and clothes to go through the week, but all of that I've listed down below:


Hej sødeste! Jeg er så glad for, at jeg endelig har muligheden for at tage til Roskilde Festival med en dejlig gruppe venner! Vi skal camp på festivalen, og jeg må indrømme, at jeg er lidt nervøs, for ja jeg har campet før, men det har normalt været på familie ferier og ikke til en musikfestival. Men efter at have snakket med mine venner er der et par ting som vi blev enige om var en nødvendighed for at campe på en musikfestival.
Tingen med Roskilde Festival er at den varer en uge, så du vil få brug for en del mad og drikkelse og tøj som får dig igennem ugen, men alt det har jeg skrevet nedenunder;


Food & Drinks

There isn't any possibilities for us to keep our food cold, so all the food that we bring along has to be something that doesn't get rotten in the heat. Even though it sounds disgusting then it means that all the food has to be canned or vacuum packet for it to last. For the drinks then there just need to be enough for us to last a whole week, but that depends a lot on the person.


Der er ikke nogen muligheder for at have vores mad på køl, så al maden vi tager med skal være noget som ikke rådner i varmen. Selvom det lyder klamt, så betyder det at maden helst skal være på dåse eller vakumpakket for at det holder. Når det kommer til drikkelse skal der bare være nok til at det kan holde hele ugen for os, men det afhænger meget af personen. 


Clothes

When on a festival be aware of every kind of weather and prepare for the worst, so don't bring anything along that you would be sad if you lost or broke. What I will bring along is mostly old t-shirts and loose fitted pants, but other than that there is a few things that will be necessary and I've listed it down below: 


Når man er på festival skal man være opmærksom på al slags vejr og forberede sig på det værste, så tag ikke noget med som du ville være ked af at miste eller gik i stykker. Det jeg kommer til at tage med er mest gamle t-shirts og løstsiddende bukser, men udover det er der et par ting som vil være nødvendige, og det har jeg skrevet i skemaet:

Practical Stuff

This is mostly all the stuff you probably will forget or didn't think of bringing along, but when I've searched around on the web this is some of the things that I've read is important to bring along. I've also included a few things that would just be terrible to forget even though you know you should remember it. 


Det her er mest de ting du nok vil glemme eller ikke tænkte på at tage med, men da jeg søgte rundt på nettet var det her nogle af de ting som jeg har læst er vigtigt at tage med. Jeg har også inkluderet et par ting som ville være forfærdelige at glemme, også selvom du ved at du burde huske det. 

Hygiene

On a festival and especially on one that last as long as Roskilde festival it's important to bring along a few things that will keep you clean and not devastate your skin or make you sick when you're not able to shower as often. 


På en festival og specielt en som varer så længe som Roskilde festival er det vigtigt at tage et par ting med, som vil holde dig ren og ikke ødelægge din hud eller gøre dig syg, når du ikke kan tage et bad lige så ofte. 

Beauty

No I'm not planing on wearing a lot of makeup and do my hair in different styles, I will just bring along what I would love to have with me to feel fresh. I'm talking more about it in the video on the bottom of this post, like what kind of makeup I'm thinking of.


Nej jeg har ikke planer om at have en masse makeup og gøre forskellige ting med mit hår, jeg tager bare det med, som jeg ville elske at have med for at føle mig frisk. Jeg snakker mere om det i videoen i bunden af opslaget, som hvad for noget makeup jeg tænker på. 

Personal Needs

All the obvious stuff to get you into the festival and make sure you stay. It would be terrible to forget your ticket or id, and not be able to get into the festival or able to buy anything at the festival. Of course then personal needs can be a lot of things if you have anything else than what I've listed. 


Alle de åbenlyse ting som får dig igennem festivalen og sikre at du bliver der. Det ville være forfærdeligt at glemme din billet eller id, og ikke kunne komme ind på festivalen eller købe noget på festivalen. Selvfølgelig kan personlige behov være mange ting, hvis du har noget andet end hvad jeg har skrevet. mandag den 19. juni 2017

City-girl

Hey sweeties! When I decided to have a fun and warm afternoon with a friend in Odense centre my first thought was to wear something soothing for a city-girl like me. Not only did I know this was going to be a long, fun night but also it was the warmest day of the year so far, so I found this long loose shirt from my closet and paired it with a simple pencil skirt and a blond top underneath since it's a quite see-through shirt. But this was such a comfortable outfit to wear for a summer night out! 
I have tried to find duplicates for all the things I couldn't find online down below, so get yourself a lovely summer outfit!


Hej svesker! Da jeg besluttede mig for at have en sjov og varm aften med en ven i Odense centrum, var min første tanke at have noget på som ville være passende for en by-pige som mig. Ikke kun vidste jeg at dette ville blive en lang, sjov aften, men det var også den varmeste dag på året indtil videre, så jeg fandt denne lange skjorte frem fra skabet og sat den sammen med en simpel blyants nederdel og en blondetop indenunder, da det er en rimelig gennemsigtig skjorte. Men det her var et så behageligt outfit at have på en sommer aften!
Jeg har prøvet at finde lignende ting for alle de ting jeg ikke kunne finde online nedenunder, så find et lækkert sommer outfit til dig selv!
Shirt (similar) | Blond top (similar) + bra | Skirt (similar) | Hat (similar) | Shoes | Jacket


søndag den 18. juni 2017

5 Tips To Survive A Plane Flight | 5 Tips Til At Overleve En Flyvetur

Hey sweeties! I'm not afraid of flying, so I wouldn't say that this post and the tips in it in any way is going to help if you're suffering from flying anxiety, but maybe they will. At least these are some of the things that helps me get through long plane rides, or just any kind of transportation in general. 


Hej svesker! Jeg er ikke bange for at flyve, så jeg siger derfor ikke at dette opslag og tips her i på nogen måde vil hjælpe dig hvis du lider af flyskræk, men måske vil de. Det her er i det mindste nogle af de ting som hjælper mig med at komme igennem lange flyture, eller bare hvilken som helst slags transport generelt. 

Bring Different Kinds Of Entertainment 

If you have a good book then yes that might be enough but when I'm seated in the same position for a long time I need to be able to do a lot of different things and not just read a book, and not just the same book. So my phone is fully charged, I have a book and a notebook just to draw or write something in when needed. 


Hvis du har en god bog, så ja, så er det måske nok, men når jeg sidder i den samme position i lang tid skal jeg være i stand til at lave en masse forskellige ting og ikke kun at læse en bog, og ikke den samme bog. Så min telefon er fuldt opladt, jeg har en bog og en notesbog bare for at tegne eller skrive noget ned hvis nødvendigt. 


Have Something To Sleep On 

Cause no one wishes to have a aching neck for the next couple of days. I don't own one of those neck pillows but for me it works great to just lay on a extra shirt or a small pillow that I've brought with me from home. 


For der er ikke nogen som ønsker en nakke der gør ondt dagene efter. Jeg ejer ikke en af de der nakkepuder, men det virker for mig at have en ekstra bluse eller en lille pude som jeg har taget med hjemme fra. 

Wear Something Comfortable

Try and forget how you look and just focus on you having to be comfortable while sitting down for a long time. I love to just wear yoga pants or leggings with a big loose fit shirt, and if I'm wearing a bra it's without doubt a soft bra. 


Prøv at glemme hvordan du ser ud og bare fokuser på at have noget behageligt på imens du sidder ned i lang tid. Jeg elsker at have løbebukser eller leggins med en løstsiddende bluse på, og hvis jeg har bh på er den uden tvivl en softbra. 


Try To Get Some Sleep

Most flights and especially longer flights is often over night or early in the morning and just think of where you're going and the time of the day there to avoid too much jetlag. Getting some sleep will also mean that you probably will be more rested when arriving and able to bring on the journey almost right away. 


De fleste flyture, og specielt længere flyture, er ofte om natten eller tidligt om morgenen så bare tænk over hvor du skal hen og tiden på dagen der, for at undgå for meget jetlag. Det at få noget søvn vil også betyde at du nok er mere udhvilet når du ankommer, og istand til at tage rejsen på dig næsten med det samme. 


Follow Your Skincare Routine

I know it's really hard to be in the mood to clean your skin and brush your teeth when on a plane with a lot of people and a small toilet. But on a plane your skin will be needing every kind of caring and moisture it can get, so be kind to yourself and don't skip that step in your daily routine. 


Jeg ved at det er svært at komme i humør til at rense sin hud og børste dine tænder når man er på et fly med mange mennesker og et lille toilet. Men på et fly vil din hud have brug for en hver slags behandling og fugt den kan få, så vær sød ved dig selv og hold dig til din daglige rutine. 

fredag den 16. juni 2017

Go To Clubbing Outfit

Hey loves! Another weekend has come along and I love my party and clubbing outfits! I always wear something a bit sexier, daring maybe, but also something that I know I would be able to wear for a whole night out. This look has without doubt been one of my go to looks since I bought the bodystocking and pants not that long ago actually. Whenever I'm in doubt on what to wear I always go for this since I find it a safe choice.


Hej elskede! Endnu en weekend er kommet omkring, og jeg elsker mine fest og byturs looks! Jeg har altid noget lidt mere sexet, modigere måske, men også noget som jeg ved, jeg vil være i stand til at have på en hel aften. Dette look er uden tvivl en af mine go to looks siden jeg købte bodystockingen og bukserne faktisk ikke for så lang tid siden. Hver gang jeg er i tvivl om hvad jeg skal have på, går jeg som regel efter dette, hvilket er et sikkert valg. 

Bodystocking | Pants | Bag (out of stock, other models here & here)onsdag den 14. juni 2017

Items From The Top Of My Wishlist | Ting Fra Toppen Af Min Ønskeliste

Hi sweeties! Don't we all love a nice summer dress and as a huge trend this summer also love a chiffon off shoulder dress. I've cast my love upon a couple of styles and two in particular has really appealed to me and my style. Both are from Zaful.com and they have many more in the same category that are also very pretty. 
I think that I've mentioned pink to be one of the biggest trends in the summer season a million times already. But here I am again saying that you can't go wrong with a pink dress like the first one, and especially not if you combine it with both the off shoulder style but also the cute ruffles. Which with the second dress is something I adore as well, the flared sleeves and ruffle edges, just combining everything that I've been looking for in a dress the past time. 


Hej sødeste! Elsker vi alle ikke en sød sommer kjole, og som en stor trend denne sommer elsker vi også en chiffon off shoulder kjole. Jeg har kastet min kærlighed på et par styles, og to i særdeleshed har virkelig talt til mig og min stil. Begge er fra Zaful.com og de har mange flere i samme kategori som også er super fine.
Jeg tror, at jeg har nævnt pink som at være den største trend for denne sommer omkring en million gange allerede. Men her er jeg igen, og siger at du ikke kan gå galt i byen med en pink kjole som den første, og specielt ikke hvis den er kombineret med både off shoulder stilen, men også de søde bølger, Hvilket med den anden kjole også er noget jeg holder af, de flared ærmer og bølgede kanter, det blander bare alt jeg har ledt efter i en kjole på det sidste. 

Find it here
Find it here

*Made in collaboration with Zaful.com*