lørdag den 21. oktober 2017

How I Organize My Makeup Storage | Hvordan Jeg Organiserer Min Makeupsamling

Hi loves! I would like to see myself as a organized person and in some ways I might be, I hate mess and likes to have a space for everything. Even though everything in my room has a place then the drawers are usually a mess... that much for being an 'organized' person. Despite that then there is one drawer that I've always has managed to keep quite organized or at least in a way that I find makes sense.
I love to read other peoples tips and tricks on how to organize your stuff, rooms, life, whatever and this is the way I organize my makeup storage.


Hi sødeste! Jeg ville gerne se mig selv som en organiseret person og på nogle måder er jeg nok, jeg hader rod og foretrækker at alt har en plads. Selvom alt på mit værelse har en plads så er skufferne normalt et rod... så meget for at være en 'organiseret' person. På trods af det så er der én skuffe som jeg altid har formået at holde ret organiseret, eller i det mindste på en måde som giver mening for mig.
Jeg elsker at læse andre folks tips og tricks til hvordan man organiserer sine ting, rum, liv, whatever og det her er den måde jeg organiserer min makeupsamling. Quite recently actually I bought this chest of drawers from Ikea which is something my room has been missing for quite some time. I store so much more than just beauty and makeup in these drawers like knits, nightwear and sportswear, but most importantly is of course the top drawer that contains all my makeup.


Det er faktisk fornylig at jeg købte denne kommode fra Ikea, hvilket er noget mit værelse har manglet ret længe efterhånden. Jeg har så meget mere end bare skønheds-og makeupprodukter i de her skuffer, som; strik, nattøj og træningstøj, men vigtigst af alt er selvfølgelig den øverste skuffe som indeholder al min makeup. 


But before I dig into the top drawer I thought it was worth a mention to include my little pot with all my makeup brushes in on top of my drawer beside my mirror. Most of these brushes I've been owning for way too long but I have some that I use a lot and won't let go of before necessary.


Men før jeg dykker ned i den øverste skuffe tænkte jeg at det var værd at nævne min lille potte med alle min makeup børster oven på min kommode ved siden af spejlet. De fleste af børsterne har jeg haft alt for længe, men jeg har nogen som jeg bruger meget og ikke giver slip på før nødvendigt.When buying this chest of drawers I also bought these organizers from Ikea as well to split up the drawer to organize my products better. Depending on how many things I owned in each category and how much I use it I split up my products into a sections for face-makeup, a big and a small for eye-makeup and one for lip-makeup. My collection is slowly growing so maybe one day it will be necessary to do it differently but currently I find that this works great.


Da jeg købte denne kommode købte jeg også de her beholdere fra Ikea til at opdele skuffen for at kunne organisere mine produkter bedre. Alt efter hvor meget jeg ejede i hver kategori og hvor meget jeg bruger det delte jeg mine produkter ind i sektioner; én for ansigts-makeup, en stor og en lille for øjen-makeup og en for læbe-makeup. Min kollektion vokser langsomt så en dag vil jeg måske være nødsaget til at gøre det anderledes, men jeg synes at dette virker godt.


Face-section obviously contains face makeup products like; foundation, concealer, contour, powders of different kind, but I also decided to put the few brow products I own and love in this drawer since there is only about two items, but two that I use a lot.


Ansigts-sektion indeholder åbenlyst ansigts makeup produkter som; foundation, concealer, contour, pudder af forskellig slags, men jeg besluttede mig også for at smide de få bryn-produkter jeg ejer og elsker der i, da der kun er to ting, men to ting jeg bruger meget.


First eye-section is all my eyeshadows and falls lashes since I own quite a few pallets and single or duo eyeshadows, and saw that these takes up quite a lot of space and would fill a bigger basket. I don't wear falls lashes that much and therefore don't own that many so they fitted right in here as well. But after trying out a few combinations I decided that I wouldn't keep all my eyemakeup in one which leads to the next one...


Første øjne-sektion er alle mine øjenskygger og falske øjenvipper, da jeg ejer en del paletter og single eller dobbel øjenskygger, og så at de optog en del plads and ville fylde en større sektion. Jeg bruger ikke falske øjenvipper så ofte og derfor ejer jeg heller ikke så mange, så de passede fint herind. Men efter at have prøvet et par kombinationer, besluttede jeg, at jeg ikke ville ligge al min øjenmakeup i én, hvilket leder til den næste...


Second eye-section is all my mascaras and eyeliners and I use many different mascaras which is, of course, why I also own quite an amount. I do own a few eyeliners but I really love those I have and don't wear eyeliner that often so I really don't need a big collection either.

Lip-section I must admit is a big mix of probably all lip products that I own. I always apply lip balm before applying any makeup so it makes great sense to store them together with my other lip products which means that there is a good pile of everything in it. 


Anden øjne-sektion er alle mine mascara og eyelinere, og jeg bruger mange forskellige mascara, hvilket selvfølgelig også er derfor jeg ejer en del. Jeg har et par eyeliner, men jeg holder virkelig meget af dem jeg har og bruger ikke eyeliner så ofte og derfor har jeg ikke brug for så mange.

Læbe-sektionen må jeg indrømme er stort rod af nok alle mine læbeprodukter. Jeg bruger altid læbepomade før jeg lægger makeup, så det gav god mening at opbevare dem sammen med mine andre læbeprodukter, hvilket giver en stor bunke af alt.


THANKS FOR READING ALONG!

fredag den 20. oktober 2017

Travelling In Germany | Rejse Rundt I Tyskland

Hello sweeties! Hope you all are well, I'm definitely feeling great (and tired) since I've been driving through a lot of cities and travelling around in Germany with one of my best friends. Most of the time I didn't have any internet so it was hard for me to keep any updates but I still posted a few picks on Instagram. We traveled around in my friend's dad's car that is quite big and able to sleep in!
It has been such an amazing trip and the first stop was actually just 45 minutes after we began our journey in Christiansfeld to stop for a coffee and honeycake since this small town is known for it. Delicious! And then we went on to Hamburg...


Hej svesker! Jeg håber I alle har det godt, jeg er uden tvivl glad (og træt), eftersom jeg har kørt igennem en masse byer og rejst omkring i Tyskland med en af mine bedste venner. Jeg havde ikke noget internet det meste af tiden så det var svært at lave opdateringer, men jeg lagde stadig et par billeder op på Instagram. Vi rejste rundt i min vens fars bil som er ret stor og man kan sove i!
Det har været en så dejlig tur, og det første stop var faktisk bare 45 minutter efter at vi begyndte vores tur nemlig i Christiansfeld for at stoppe for en kaffe og honningkage, da denne lille by er kendt for det. Lækkert! Og så tog vi videre til Hamburg...


It was quite late when we arrived so we just ate at a restaurant and found somewhere to stay so we could sleep in the car. The next day we walked through Hamburg and saw some of Hamburg's nice architecture, but since it was a Sunday only a few restaurants and café's were open so midday we traveled on... 


Det var ret sent da vi ankom, så vi spiste på en restaurant og fandt et sted vi kunne holde for at sove i bilen. Næste dag gik vi igennem Hamburg og så noget af Hamburgs flotte arkitektur, men da det var en søndag var der kun et par restauranter og café'er som havde åbent, så midt på dagen tog vi videre...Our next stop were Ratzeburg which is just an adorable town next to a beautiful lake. So we walked a bit around, ate and decided to sleep in the car right by the lake. It was beautiful to fall asleep next to but even more beautiful to wake up to the next morning. 


Vores næste stop var Ratzeburg hvilket bare er en så sød by ved siden af en smuk sø. Så vi gik lidt omkring, spiste og besluttede os for at sove i bilen lige ved siden af søen. Det var smukt at falde i søvn til, men endnu smukkere at vågne op til næste morgen. Of course we had to go to Berlin and after waking up in Ratzeburg, quite early, we drove for a couple of hours to arrive in Berlin and check into a hotel. The first day we just walked around in the area cause our hotel was one kilometer away from the television tower in Berlin and Alexander Platz. We did a bit of shopping and went to bed quite early since we both were tired.


Vi skulle selvfølgelig også til Berlin, og efter at være stået, tidligt, op i Ratzeburg kørte vi et par timer for at ankomme i Berlin og checke ind på et hotel. Den første dag gik vi bare omkring i området da vores hotel lå én kilometer fra hvor tv-tårnet i Berlin ligger og Alexander Platz. Vi shoppede lidt og gik tidligt i seng, da vi begge var ret trætte. Next day was much more touristy I would say. My best friend was clever enough to think of bringing two bikes so we biked about 20 kilometers to get to every possible tourist stop in Berlin since it was my friend's first time there. Such a great idea and a city that's easy to bike around in if wanting to see a lot of tourist attractions.
The weather was lovely, the sights and attractions beautiful and the food delicious. Love to Berlin! 


Den næste dag var meget mere turist-agtig synes jeg. Min bedsteven var klog nok til at tænke på at tage to cykler med, så vi cyklede omkring 20 kilometer for at komme rundt til alle mulige turist attraktioner i Berlin, da de var min vens første gang der. En så god idé og en by som er nem at cykle rundt i hvis du vil se en masse turist attraktioner. 
Vejret var skønt, attraktionerne smukke og maden lækker. Kærlighed til Berlin!
We then went on from Berlin after buying a jacket I've been eyeing for a while (will be featured in a video soon) to Lübeck. Lübeck seemed like such a lovely town but since we both were quite tired we just took a small look around and found somewhere to place the car and sleep overnight. Next day it was up and drive towards Denmark to stop at a border shop.
Even though I've already thanked my friend for taking me along a million and one times then he still deserves even more thanks for making this such a great trip. We had so much fun and I would love to do something similar again and I hope this gave you some inspiration on how to spend a vacation.


Vi tog derefter videre fra Berlin efter at have købt en jakke jeg har haft kig på (vil indgå i en video snart) til Lübeck. Lübeck virkede som en skøn by, men da vi begge var ret trætte kiggede vi bare lidt rundt og fandt derefter et sted at stille bilen og sove natten over. Næste dag var det op og imod Danmark for at stoppe ved en grænsebutik på vejen.
Selvom jeg har takket min ven for at tage mig med omkring en million gange, så fortjener han stadig flere tak for at gøre det til en så god tur. Vi havde så meget sjov og jeg ville elske at lave noget lignende igen, og jeg håber det her gav dig noget inspiraiton til hvordan du kan bruge en ferie. 


lørdag den 14. oktober 2017

How To Begin Running | Hvordan Man Begynder At Løbe

Hi beautiful! Does a bit colder weather and nice colourful surroundings make you want to get out more? Or do you just want to get back into shape now that you've finally settled with work or school after summer ended? None the less both cases count for me as well and is some of the reasons to why I've wanted and managed to get back into running again. It's definitely not the first time I try to do running as a more consistent thing so after all this time I think that I've tried out a few things that has helped me a lot getting started. 


Hej smukke! Giver et lidt koldere vejr eller pæne farverige omgivelser dig en større lyst til at komme mere ud? Eller ønsker du bare at komme i bedre form, nu hvor du endelig er inde i en rutine med arbejde eller skole efter sommeren sluttede? Lige meget hvad så gælder begge tilfælde også for mig og er nogen af grundene til hvorfor jeg har ønsket at kommet igang med at løbe igen. Det er helt sikkert ikke første gang at jeg har prøvet at løbe som en mere fast ting, så jeg tænker, at jeg efterhånden har fundet nogle ting som hjælper mig meget.
Find Something You Enjoy Listening To cause without it I won't be able to do a proper run. I get bored too easily but listening to a great book really gets me going, and with the most cliche peace of advice I also use the most cliche app Audible for it, it works great for me!


Find Noget Som Du Nyder At Lytte Til for uden det vil jeg ikke være i stand til at lave en ordenlig løbetur. Jeg keder mig for nemt, men det at lytte til en god bog får mig virkelig igang og med det mest cliche råd bruger jeg også den mest cliche app Audible til det, den virker super for mig!
Start Of Easy otherwise you will just overwork yourself and get hurt and then you won't be able to start before much later than first thought. Take care of yourself, listen to your body and never do anything that hurts in any unusual way. 


Begynd På Et Let Niveau for ellers ender du med at overtræne dig selv og få en skade og så bliver det ikke muligt at begynde før meget senere end først tænkt. Pas på dig selv, lyt til din krop og aldrig gør noget som gør ondt på en anderledes måde.
Know That It's Okay To Feel Tired whenever you know you're supposed to go for a run but kind of don't want to due to tiredness. Every run doesn't have to be 5 hardcore kilometers but can be just a simple 3 kilometer jog, getting out there and getting it done should be the main focus.


Vid At Det Er Okay At Være Træt når du ved at du burde tage ud og løbe, men ikke rigtigt har lyst på grund af træthed. Enhver løbetur behøves ikke være 5 hårde kilometer, men kan være bare omkring 3 kilometers jog, det at komme ud og og få det gjort burde være hovedfokusset. 
Get The First Run Over With cause to me the hardest thing is always to actually get out and get started whenever I've had a break from running. But as soon as I'm out there I always feel great about it and feel much more motivated to do the next run.


Få Den Første Tur Overstået for for mig er det sværeste altid rent faktisk at komme ud og få begyndt, når jeg har haft en pause fra at løbe. Men så snart jeg er igang har jeg det altid godt med det, og føler mig meget mere motiveret til at løbe den næste tur. 
Do Other Kinds Of Cardio so you won't get to tired of doing the same activity over and over. There is a lot of different ways to do cardio and get into better shape than running. I love to walk up stairs and other similar cardio machines in fitness, but also dancing and boxing I really enjoy.


Lav Andre Former For Cardio så du ikke bliver træt af at lave den samme aktivitet igen og igen. Der er mange måder at lave cardio på og komme i bedre form end løb. Jeg elsker at gå på trapper og andre lignende cardio maskiner i fitness, men jeg nyder også at danse og bokse.

torsdag den 12. oktober 2017

Two Outfits From Copenhagen (video)

Hi lovely! I've just spend three days in Copenhagen on a school trip and it has been three tightly packed but great days. I have just a few days at home making some content for the next couple of days since I have a week long vacation next week where I will be going to travel around for five days with a friend. 


Hej elskede! Jeg har lige brugt tre dage i København på en studietur, og det var tre tætpakkede dage, men gode dage. Jeg har lige et par dage her hjemme for at lave noget indhold til bloggen for de næste par dage da der er efterårsferie i næste uge hvor jeg skal rejse rundt i fem dage med en ven. 
Shirt (similar) | Dress | Tights | Shoes | Bag (out of stock in this colour)
søndag den 8. oktober 2017

Casual Chunky Culottes Look

Hi pretty! In fall all I'm really looking for in fashion is something comfortable and something chunky which often indicates that it's also something casual. This look is definitely casual and on a sunny day it's okay to wear a chunky knit with a pair of culottes even though they might be a bit short on the legs. 
To something casual in fall I will just wear some discreet earrings and finger ring to both look comfortable but also feel like it. When sunny I haven't let go of my sunglasses from the summer of course and will wear them whenever necessary. 


Hej flotte! I efterået er alt jeg leder efter indenfor moden noget behageligt og noget stort, hvilket ofte betyder at det også er noget afslappet. Dette look er helt sikkert afslappet og på en solrig dag er det okay at have en stor strik på til et par culottes, selvom de måske er lidt korte på benene.
Til noget afslappet i efteråret vil jeg bare have nogle diskrete øreringe og fingerring på for både at se komfortabel ud, men også føle mig godt tilpas. Når solen er ude har jeg selvfølgelig ikke givet slip på mine solbriller fra sommeren, og vil have dem på hvis nødvendigt. 
onsdag den 4. oktober 2017

Early Morning Routine For School - Fall Edition (video)

Hi loves! It has taken me quite some time and effort to get back into a morning routine after summer ended. First getting used to waking up early then making myself get ready and prepare for school that day. But I think that I've gotten into a quite nice habit that I enjoy to wake up to in the morning. I've started enjoying my mornings just as much as I used to do last year and being just as productive as I were then as well.
I've tried to guide you through my early morning routine for a school day in this video. I really hope that you've enjoyed watching it since it's a bit different from what I usually do, love you!


Hej elskede! Det har taget mig noget tid og kræfter at komme tilbage til en morgen rutine efter sommeren sluttede. Først det at vende mig til at stå tidligt op, så gøre mig klar og forberede mig for skole den dag. Men jeg synes, at jeg er kommet ind i en god rutine, som jeg nyder at vågne op til om morgenen. Jeg er begyndt at nyde mine morgener lige så meget som jeg gjorde sidste år, og også være lige så produktiv som jeg var dengang.
Jeg har prøvet at guide dig igennem min tidlige morgen rutine på en skoledag i denne video. Jeg håber virkelig at du har nydt at se med, da den er lidt anderledes end hvad jeg normalt laver, elsker jer!


lørdag den 30. september 2017

Dressing Fall

Hi sweetie! I might not want to admit this since it stings in my bones but autumn is here... Even though we've had a couple of quite warm days here in Denmark then it has been pouring down as well! Some days it has been cold and on one of those more autumn like cold days I wore this dress and shirt. You might have seen the dress in a previous post and noticed its thin straps, not very autumn like. But I do really like this dress and thought that a nice knit jumper would work great on keeping me warm since the weather only seems to get colder here. 


Hej søde! Jeg har måske ikke lyst til at indrømme det, da det skærer i hjertet, men efterået er her... Selvom vi har haft et par ret varme dage her i Danmark så har det også øset ned med regn! Nogle dage har det også været koldt og til de mere efterårsagtige kolde dage har jeg haft denne kjole og strik på. Du har måske set kjolen i et tidligere opslag og lagt mere til dens tynde stropper, ikke så efterårsagtigt. Men jeg holder virkelig af denne kjole og tænkte at en flot striktrøje ville virke godt til at holde mig varm eftersom vejret kun lader til at blive koldere.